Sensuij imetec для спины

Sensuij imetec для спины

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙ Ν ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΑΣΑΖ

Αγαπητέ πελάτη, η IMETEC σα̋ ευχαριστεί για την αγορά του παρόντο̋ προϊόντο̋. Εί αστε σίγουροι ότι
θα εκτι ήσετε την ποιότητα και αξιοπιστία αυτή̋ τη̋ συσκευή̋, η οποία σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ε
προτεραιότητα την ικανοποίηση του πελάτη. Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών δη ιουργήθηκε σε συ

ε τον ευρωπαϊκό κανονισ ό EN 62079.

Οδηγίε̋ και προειδοποιήσει̋ για ασφαλή λειτουργία

Πριν χρησι οποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τι̋ οδηγίε̋ χρήση̋ και
ειδικότερα τι̋ προειδοποιήσει̋ για την ασφάλεια, φροντίζοντα̋ να τι̋ τηρήσετε. Κρατήστε
το παρόν εγχειρίδιο, αζί ε τον αντίστοιχο οδηγό εικόνων, για όλη τη διάρκεια ζωή̋ τη̋
συσκευή̋, ώστε να το συ βουλεύεστε. Σε περίπτωση παραχώρηση̋ τη̋ συσκευή̋ σε
τρίτου̋, παραδώστε και όλη την τεκ ηρίωση.

Αν κατά τη διάρκεια τη̋ ανάγνωση̋ αυτού του εγχειριδίου οδηγιών, σε ορισ ένα έρη
η κατανόηση είναι δύσκολη ή προκύπτουν α φιβολίε̋, πριν χρησι οποιήσετε το προϊόν
επικοινωνήστε ε την υπηρεσία τεχνική̋ υποστήριξη̋ στον αριθ ό χωρί̋ χρέωση.

ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ Τ Ν ΕΞΑΡΤΗΜΑΤ Ν

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Επεξηγη ατικό̋ οδηγό̋

ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

• Αφού αφαιρέσετε τη συσκευή από τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι περιλα βάνονται όλα τα αξεσουάρ

βάσει του σχεδίου και ότι δεν υπάρχουν ζη ιέ̋ από τη εταφορά. Σε περίπτωση α φιβολία̋, η
χρησι οποιείτε τη συσκευή και απευθυνθείτε στην εξουσιοδοτη ένη τεχνική υποστήριξη.

• Το υλικό τη̋ συσκευασία̋ δεν είναι παιχνίδι για τα παιδιά! Κρατήστε την πλαστική σακούλα ακριά από

Читайте также:  Со стороны груди и спины движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено

παιδιά. Κίνδυνο̋ ασφυξία̋!

• Πριν συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία τη̋ τάση̋ δικτύου που αναγράφονται στην

πινακίδα αναγνώριση̋ αντιστοιχούν σε εκείνα του διαθέσι ου ηλεκτρικού δικτύου. Η πινακίδα
αναγνώριση̋ βρίσκεται πάνω στον τροφοδότη τη̋ συσκευή̋.

• Η παρούσα συσκευή πρέπει να χρησι οποιείται όνο για το σκοπό για τον οποίο έχει κατασκευαστεί,

δηλαδή ω̋ συσκευή ασάζ για οικιακή χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται η σύ φωνη και
άρα επικίνδυνη.

• Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτο α (συ περιλα βανο ένων και των παιδιών) ε

περιορισ ένε̋ φυσικέ̋, αισθητηριακέ̋ ή νοητικέ̋ ικανότητε̋ ή από άτο α χωρί̋ ε πειρία ή γνώση,
εκτό̋ από την περίπτωση που βρίσκονται υπό την ευθύνη ενό̋ ατό ου που αναλα βάνει την ευθύνη για
την προσωπική του̋ ασφάλεια, ή υπό επιτήρηση ή έχοντα̋ λάβει οδηγίε̋ για τη χρήση τη̋ συσκευή̋.

Источник

Sensuij imetec для спины

• No tire del cable de alimentación o del aparato para desenchufarlo de la toma de corriente.
• NO exponga el aparato a la humedad o al efecto de los agentes atmosféricos (lluvia, sol).
• Desacople siempre el enchufe respecto de la alimentación eléctrica del aparato antes de llevar a

cabo operaciones de limpieza o mantenimiento, o si no va a utilizarse.

• En caso de avería o problemas de funcionamiento del aparato, apáguelo y no lo manipule

indebidamente. Si es preciso repararlo, diríjase únicamente a un centro de asistencia técnica
autorizado.

• En caso de dañarse el cable, debe ser sustituido con otro cable o un conjunto especial que está

disponible en los Centros de Asistencia Técnica autorizados.

Читайте также:  Боли в гинекологии и спине у женщины причины

• Desacople siempre el enchufe respecto de la alimentación eléctrica del aparato antes de llevar a

cabo operaciones de limpieza o mantenimiento, o si no va a utilizarse.

• ¡Nunca sumerja el aparato en el agua ni en ningún otro líquido!
• No use el producto bajo mantas o cojines o junto a calientacamas o calentadores eléctricos.
• Evitar el contacto con objetos puntiagudos o duros que puedan dañar el aparato.
• No aplaste el producto, no lo pliegue ni lo utilice en exteriores.

ANTES DE UTILIZAR ESTE APARATO:

• En caso de duda en cuanto a las propias condiciones de salud, consulte a su médico antes del

uso. Sobre todo en caso de:
a) problemas de circulación sanguínea o sensibilidad cutánea reducida;
b) presencia de graves enfermedades o después de haber sido operado;
c) presencia de resfriado con fiebre, várices, trombosis, inflamaciones venosas, ictericia, diabetes,

enfermedades nerviosas (tipo ciática), tuberculosis, tumores, hemorroides, contusiones o
inflamaciones agudas.

• Se desaconseja utilizar el aparato a los portadores de marcapasos, implantes y otros dispositivos

similares, a las mujeres en estado de gestación y en caso de dolores de naturaleza desconocida.

• Tampoco se debe utilizar el aparato en los siguientes casos:

a. en animales;
b. en presencia de hernia del disco o de condiciones patológicas de la columna vertebral;
c. en presencia de enfermedades del sistema cardiocirculatorio y dolor de cabeza;
d. en caso de hinchazón, quemaduras, heridas abiertas, heridas frescas, hematomas, hemorragias

u otras lesiones en la espalda o en las piernas;

e. durante el sueño;
f. después de haber tomado fármacos o consumido alcohol o drogas.

• No exceder el uso del aparato más de los periodos recomendados. Después de 15 minutos de

Читайте также:  Как тренировать ноги если болит спина

tratamiento es aconsejable descansar por lo menos durante 20 minutos.

• El aparato ha sido realizado exclusivamente para uso doméstico y no debe utilizarse para

finalidades profesionales o médicas.

• El aparato presenta una superficie que se calienta. Las personas insensibles al calor deben

prestar atención durante el uso del aparato.

El masaje debe percibirse siempre como algo agradable y relajante.

Cambie la posición o interrumpa el masaje si percibe dolor o molestia.

Nunca se apoye en los cabezales de masaje al modificar la posición del cuerpo o la del
cojín.

No introduzca ni atasque ningún tipo de objeto ni los dedos entre los cabezales de
masaje rotatorios y sus soportes.

Источник

Поделиться с друзьями
admin
Оцените автора
( Пока оценок нет )
Здоровая спина
Adblock
detector